Algemene Voorwaarden

Toepassing

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. De uiteindelijke bouwovereenkomst krijgt rechtsgeldigheid na ondertekening door beide partijen en na storting van een voorschot van 10% op het totale bedrag binnen de 10 dagen na ondertekening. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

Deze offerte is niet vrijblijvend opdeelbaar. Indien toch posten worden gewijzigd of verwijderd, kan de prijs door ons eenzijdig worden aangepast. Bij tegenstrijdigheden zijn enkel de prijzen per artikel of post geldig (niet de totalen of het totaal van de offerte).

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

4. Veiligheidscoördinatie

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

5. Energieprestatieregelgeving

Voorzieningen opgelegd door de opdrachtgever die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte of ondertekening van een bouwovereenkomst, zijn niet in onze offerte/overeenkomst begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.. Deze technische informatie wordt ten minste 20 werkdagen voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan HOTA cv bezorgd wordt zodat we over voldoende tijd beschikken om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan HOTA cv niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding. HOTA cv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil. 

Uitvoering van de werken

6. De klant bezorgt HOTA vóór de start van de werken een plaatsbeschrijving van de eigen woning en de aanpalende (woon)huizen, voor rekening van de klant.

7. De klant geeft HOTA cv een uitvoeringsplanning en brengt hem onverwijld op de hoogte van elke wijziging hieraan. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken (zoals bijv. andere door de klant aangestelde aannemers), is de klant een vergoeding verschuldigd. HOTA cv bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Desgevallend wordt de uitvoeringstermijn evenredig verlengd.

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van HOTA cv om, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. In dit geval is HOTA cv geen vergoeding aan de klant verschuldigd.

8. De goederen die door HOTA cv geleverd worden, worden op risico van HOTA cv tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.

9. Werken in regie, bijkomende of niet-vermelde werken (=meerwerk) worden door ons uitgevoerd aan een tarief van € 43 per manuur excl. btw, gerekend vanaf vertrek magazijn tot aankomst werf en terug met aftrek van pauzes en aan een kilometervergoeding per auto van € 0,4 excl. btw per km heen en terug. HOTA brengt de architect steeds op voorhand op de hoogte van noodzakelijke, bijkomende werken tenzij de niet-uitvoering van de bijkomende werken ons verhinderen om verder te werken.

10. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van HOTA cv zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

11. Water en elektriciteit (minimum 20 A) zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant en HOTA cv genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant.

12. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

13. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

14. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan HOTA cv, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

15. HOTA cv is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

16. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan HOTA cv, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.

17. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

18. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art.14.

19. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt HOTA cv de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art. 14, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de bouwheer. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan HOTA cv aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

20. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

21. HOTA cv kan niet aansprakelijk gesteld worden:

– voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van HOTA cv, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.

– voor de gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering.

– voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van HOTA cv. HOTA is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen HOTA cv.

22. Stormschade

Indien, naar aanleiding van stormschade, de klant herstellingswerken opdraagt aan onze firma worden alle herstellingskosten aangerekend aan de klant (waaronder begrepen werkuren, huur van materieel, werfkraan, benodigde materialen enz.).                                                                                                                                     

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

23. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. HOTA cv behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

24. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt HOTA cv zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door HOTA. Wij bepalen zelf wanneer we de werken opnieuw kunnen aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer HOTA cv door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan HOTA cv het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 23.

25. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.

26. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

27. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 10 euro/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Betaling

28. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, geldt dat een tweede voorschot van 25% wordt betaald bij aanvang van de werken. Nadien worden de prestaties gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. 

29. Onze facturen zijn te betalen binnen de termijn bepaald op de factuur. Als deze niets vermeldt, zijn de facturen binnen de 10 dagen te betalen na factuurdatum. 

30. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet voor de betaling bij aangetekend schrijven worden betwist binnen de 7 dagen na factuurdatum.

Bevoegdheid

31. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant (B2C) of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd. Ingeval van een B2B-overeenkomst (overeenkomst met ander bedrijf), zullen alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden behandeld voor de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van HOTA cv gevestigd is.


Jan Samijnstraat 15 D 9050 Gentbrugge
info@hota.coop
T 09 278 24 99


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x